KATES PLATES
 
     
 
 
   
 
UZMANĪBU
UZMANĪBU
Par izpārdošanas materiāliem, kā arī to cenām, lūdzam interesēties mums zvanot, sūtot e-pastu vai apmeklējot mūsu biroju-noliktavu Rīgā, Uriekstes ielā 2c.
JAUNUMS - PRIEDES MAS?VKOKA PL?TNESPied?v?jum? priedes l?m?tas mas?vkoka pl?tnes, nekalibr?tas. S?k?ka inform?cija cenu lap?.
JAUNUMS - MEZZANINE GR?DAS PANE?I NOLIKTAV?M UN LO?ISTIKAS CENTRIEM


Mezzanine U7 ir gr?das pane?i ar uzlabotu stiegrojumu, kas iev?rojami p?rsniedz P6 standarta tehnisk?s iztur?bas un ciet?bas pras?bas (CE sertific?ts, klase P6 EN 312 ). Mezzanine U7 P6 pane?i veido stabilu un drošu gr?du, pl?tnes ir paredz?tas vair?ku l?me?u noliktav?m un lo?istikas centriem.
S?k?ka inform?cija sada?? MATERI?LI.
JAUNUMS - LAMIN?TS SAPL?KSNIS
Pied?v?jam lamin?to sapl?ksni izm?r? 2500x1250mm, biezumos no 9 - 21mm. S?k?ka inform?cija cenu lap?.
JAUNI DEKORI AGT-MDF PANE?U NOLITAVAS KOLEKCIJ?
Esam paplain?jui m?su pied?v?to AGT-MDF pane?u dekoru noliktavas kolekciju.
AGT-MDF ir pane?i uz MDF b?zes, kas p?rkl?ti ar augstv?rt?gu  PVC pl?vi.
Pied?v?jum? ir mat?ti, glanc?ti (high gloss), gan Soft Touch tekst?ras pane?i. Katram dekoram atbilstoas apdares malas. Inform?ciju par cen?m un dekoru daudzveid?bu iesp?jams apl?kot cenu lap?.
Atsevi?i AGT-MDF dekori par akcijas cen?m.

JAUNUMS - CLICWALL PANE?I
ClicWall ir UNILIN revolucion?rais sienu apdares produkts, kur? tiek izmantota patent?t? Uniclic® tehnolo?ija, kas ir zin?ma no UNILIN QuickStep gr?du produktiem. Pane?i ?tri un viegli “ieklikš?in?s” viens otr?, kas ?auj uzst?d?t ClicWall l?dz pat piec?m reiz?m ?tr?k nek? tradicion?los sienu apdares materi?lus, k?, piem?ram, ?ipškartonu. Pie kam, apdarei nav redzamas savienojumu vietas, to uzst?d?šana ir ?tra un iztur?ga. S?k?ka inform?cija sada?? ClicWall.
PAPILDIN?TA SWISS KRONO LAMIN?TO KSP NOLIKTAVAS KOLEKCIJAEsam papildin?juši SWISS KRONO lamin?to skaidu pl?t?u noliktavas kolekciju ar
5 jauniem dekoriem. S?k?ka inform?cija sada?? Lamin?tas skaidu pl?tnes/SWISS KRONO.
SWISS KRONO UN DUDEK OSB SIJAS - I-BEAMS

Pied?v?jum?  SWISS KRONO un DUDEK raot?s OSB sijas - I-BEAMS sp?r?m, p?rsegumiem un sien?m. S?k?ka inform?cija sada?? OSB SIJAS, k? ar?: +371 20024464; e-pasts: alens@katesplates.lv

JAUNUMS - B?RZA UN ALK?A SAPL?KSNIS


Noliktav? pieejams daž?du kategoriju b?rza un alkš?a sapl?ksnis biezumos no 4 - 21mm.
S?k?ka inform?cija zvanot uz m?su biroju.


JAUNUMS - SUBFLOOR P6 PL?TNES CELTNIEC?BAI


Pied?v?jam ieg?d?ties ?etrpus?ji spund?tas (TG4) Subfloor P6 pl?tnes celtniec?bai. S?k?ka inform?cija cenu lap?.

Pages: 1 | 2
 
  © 2012 Copyright SIA "Kates plates" Mājas lapa no SIA "Dators x Dizains"